De Taal

De Euregio is niet alleen staatkundig verdeeld in verschillende regio's, maar ook cultureel en taalkundig. Naast de kunstmatige grensbarrière bestaat er dus ook nog een natuurlijke taalbarièrre. Opmerkelijk genoeg blijkt dat in de jongste decenia, waarin mensen wereldwijd communiceren en binnen 24 uur aan de andere zijde van de wereld zijn, men steeds slechter communiceert met zijn buur. In het Europa van morgen lijkt het erop dat hiervoor een oplossing is bedacht. Vaak wordt er gekozen voor een communicatiemiddel dat iedereen wel min of meer beheerst. Tot op zeker niveau kan men zich hier inderdaad mee behelpen.

De Stichting DIK heeft vanaf de oprichting ervoor gekozen de aanwezige culturele en taalkundige verscheidenheid te respecteren. Zij vond het te gemakkelijk om gebruik te maken van een gebiedsvreemde taal die voor een technicus een extra drempel vormt om zich uit te drukken. Uitgangspunt is dat ieder in principe zijn eigen taal spreekt en dit zo verstaanbaar mogelijk brengt voor zijn toehoorder. Deze opstelling blijkt reeds jaren te functioneren binnen de Stichting DIK, en zelfs daarbuiten.

Op het laatste congres is deze zienswijze voor het eerst in de praktijk gebracht. Tijdens het congres waren twee tolken aanwezig die de toehoorders ter beschikking stonden. Ondanks dat de sprekers en vragenstellers uit alle regio's kwamen, is er slechts sporadisch gebruikt van de tolken. Gezien deze ervaring sterkt dit onze zienswijze en willen wij op de ingeslagen weg voortgaan. Het erkennen en verstaan van elkaars buurtaal is het slechten van de grootste barière die er momenteel is in de Euregio.

Organisatie

De Stichting DIK Drielanden Ingenieurs Kontakt is een organisatie waarbij ingenieursverenigingen uit de Euregio bij zijn aangesloten. Momenteel zijn 7 verenigingen uit Noordrijn-Westfalen, Nederlands en Belgisch Limburg, de provincie Luik en de regio Eupen constituerend of geassocieerd lid.

De eerste gezamelijke activiteiten vonden ruim 20 jaar geleden plaats. Sindsdien zijn de activiteiten niet alleen frequenter, maar ook toegenomen in omvang. Dit resulteerde in een informele vereniging waarbij een werkgoep, bestaande uit leden van de verschillende verenigingen, meerdere malen per jaar overleg voerde.

De samenwerking werd zelfs zo intensief dat besloten werd de samenwerking in een aparte organisatie onder te brengen. Op 24 september 1993 werd de oprichtingsakte van de Stichting Drielanden Ingenieurs Kontakt op het Gouvernement te Maastricht ondertekend door de constituerende verenigingen.

De doelstelling van de Stichting DIK is vastgelegd in de notariële akte:

"De Stichting DIK heeft ten doel het bevorderen van de kontakten en de samenwerking tussen ingenieurs en de ingenieursverenigingen in de Euregio Maas-Rijn, alsmede het bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, zonder daarvoor in de plaats te treden van de constituerende verenigingen".

Elke ingenieursvereniging in de Euregio Maas-Rijn kan toegelaten worden tot de Stichting DIK. Deze vereniging kan dan toetreden tot het bestuur en is daarmee een constituerende vereniging, of kan afzien van een bestuurszetel en is daarmee een geassocieerde vereniging.

Subcategorieën

Bestuur

Adviesraad